Welkom bij Concertband Musica-Ham

Verklaring in het kader van de GDPR regelgeving

Concertband Musica Ham vzw bevestigt dat zij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het instandhouden van de onderlinge relatie met de betrokkene, verwerkt en bewaart en zulks niet langer dan nuttig of wettelijk toegestaan en geenszins langer dan drie jaar na afloop van bedoelde relatie.

Zij verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van alle persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Zij wijst erop, dat elke betrokkene zijn wettelijk gewaarborgd recht tot inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens kan uitoefenen door verzending van een mail naar info@musica-ham.

Toezichthouder in deze materie is de Privacycommissie. www.privacycommission.be

Trooper

Copyright Musica-HAM © 2020. All rights reserved.
Website en databasedesign door Musica-HAM webmaster ©.
Privacybeleid

Gemeente Ham